Lagen och förordningen om transport av farligt gods

Transport av farligt gods regleras i Sverige av följande

  • Lag (2006:263) om transport av farligt gods.
  • Förordning (2006:311) om transport av farligt gods.
  • Föreskrifter för transport av farligt gods på väg, järnväg, till sjöss eller med flyg.

Lagen om transport av farligt gods

Sedan 1982 regleras transporter av farligt gods av en särskild lagstiftning.

Lagen fastställs av riksdagen.

Av lagen framgår bland annat att med transport menas

  • Förflyttning med fordon, järnvägsvagn, fartyg eller flygplan.
  • Lastning och lossning samt lagring, förvaring och hantering av farligt gods som ett led i transporten. Exempelvis kan det vara mellanlagring på godsterminal där omlastning till annan transport sker. Godset är med andra ord inte framme på slutdestinationen.

Förflyttning som endast sker inom ett område där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligt gods äger rum anses inte som transport av farligt gods, utan regleras annan lagstiftning.

Förordningen om transport av farligt gods

Förordningen fastställs av regeringen och där framgår bland annat

  • Vilka myndigheter som är transportmyndighet för de olika transportslagen.
  • Vilka myndigheter som har rätt att utöva tillsyn av transport av farligt gods.

Som du ser i tabellen här nedanför så är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som är transportmyndighet för ADR, men det är Polisen som är tillsynsmyndighet och som är de som kontrollerar farligt gods-transporter ute på vägarna.

GRegelverk för transport av farligt gods

Regelverken som gäller för transport av farligt gods regleras och ges ut av repektive transportmyndighet. För vägtransporter är det MSB som ger ut regelverket ADR-S.

De olika regelverken är

ADR-S – gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng. Bokstaven “S” betyder att det är den svenska utgåvan.

RID-S – gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på järnväg. Bokstaven “S” betyder även här att det är den svenska utgåvan.

IMDG-koden – gäller för internationell och nationell transport av förpackat gods till sjöss.

ICAO:s tekniska instruktioner – är de formellt gällande föreskrifterna som skall följas vid internationella och nationella lufttransporter av farligt gods.

 

Kom ihåg!

  • Lagar, förordningar och föreskrifter ändras då och då, så det är viktigt att ha tillgång till uppdaterade dokument.
  • Förutom Lagen och förordningen om transport av farligt gods och MSB:s föreskrifter, måste man givetvis också ta hänsyn till Arbetsmiljölagen och Trafikförordningen m.fl.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy