Ansvar

Ansvar

Vid transport av farligt gods är många personer inblandade. Det är särskilt viktigt att ange vem som har ansvar för vad. I ADR-regelverket anges de olika aktörernas skyldigheter.

Som huvudaktörer räknas avsändare, transportörer och mottagare. Exempel på andra aktörer är förare, förpackare, fyllare och lossare.

Var och en av dessa aktörer kan få stå till svars för fel och brister som uppdagas under en transport. Så det är inte bara föraren som kan få böter, utan även andra aktörer. Vilka och hur mycket böter det kan ge kan du se om du trycker på knappen “Botkatalog” uppe till höger.

Kom ihåg att om du som förare deltar i lastnings- och lossningsarbete, har du samma ansvar som lastaren och lossaren. Du kan med andra ord ha flera roller.

Avsändare

Med avsändare menas ett företag som avsänder farligt gods för egen- eller annans räkning. Om transporten utförs i enlighet med ett transportavtal så är avsändare den som anges som avsändare enligt avtalet.

Avsändaren ska försäkra sig om att

 • Det farliga godset är klassificerat och tillåtet för transport.
 • Endast godkända och lämpliga förpackningar används.
 • Godset är rätt märkt och etiketterat.
 • Godsdeklarationen som krävs för transporten överlämnas till transportören.
 • Bestämmelser om försändningssätt och transportrestriktioner uppfyllt.
 • Tömda, ej rengjorda tankar, fordon och containrar är rätt märkta och etiketterade.

Transportör

Med transportör menas den som transporterar farligt gods, från avsändaren till mottagaren. Oftast är det ett åkeri, men det skulle också kunna vara en speditör.

Transportören ska försäkra sig om att

 • Förare har rätt behörighet för att få transportera det farliga godset.
 • Det farliga godset är tillåtet för transport enligt ADR.
 • Handlingar, som exempelvis skriftliga instruktioner, finns med i transportenheten*.
 • Fordon och last inte uppvisar några synliga brister, otätheter, sprickor eller anda skador
 • Att tillhandahålla obligatorisk utrustning.
 • Datum för när nästa kontroll ska göras, inte har överskridits, ex. på IBC:er, brandsläckare, tankar och tankcontainrar*.
 • Fordonet inte är överlastat.
 • Att skyltar och ev. storetiketter tillhandahålls*.
 • Tillhandahålla utrustning som anges i de skriftliga instruktionerna.

*) Mer om detta i senare lektioner.

Föraren

Föraren har skyldighet att

 • Kontrollera transporthandlingarna (rätt antal handlingar och rätt innehåll).
 • Inte ta emot skadade kollin.
 • Kontrollera att fordonet inte är överlastat.
 • Lastsäkra.
 • Kontrollera att fordonsutrustningen finns med*.
 • Skylta och när så krävs etikettera fordonet samt kontrollera att dessa är fastsatta*.
 • Kontrollera att utrustning som anges i de skriftliga instruktionerna finns med.
 • Välja rekommenderad färdväg för farligt gods.
 • Ha de skriftliga instruktionerna lätt tillgängliga.

*) Mer om detta i senare lektioner.

Föraren ska jämföra godshandlingar med godset. I vissa fall får man förlita sig på uppgifter från andra aktörer, till exempel att godset är tillåtet för transport.
Om en förare tar över ett fordon från en annan förare och är säker på att denne kontrollerat ovanstående, får den nye föraren alltså förlita sig på det.
Om det under en transport upptäcks brister eller överträdelser som kan inverka på säkerheten, ska sändningen stoppas så fort som möjligt – givetvis med hänsyn till trafiksäkerheten.

Lastaren

Med lastare menas den som lastar farligt gods i eller på ett fordon.

Lastaren ska bland annat

 • Kontrollera att förpackningar inte är skadade och att dessa i så fall inte lastas.
 • Svara för att ev. samlastningsbestämmelser* följs.

Lastaren får, likt föraren, förlita sig på uppgifter som lämnats av andra aktörer.

*) Mer om detta i senare lektioner.

Lossaren

Med lossare menas den som lossar farligt gods från ett fordon.

Lossaren ska bland annat

 • Försäkra sig om att rätt gods lossas genom att jämföra godsdeklarationen med information på kollin, fordon, tankar med mera.
 • Kontrollera att förpackningar, fordon, containrar, eller tankar inte är skadade och inte lossa förrän åtgärder genomförts som gör lossningen säker.

Förpackaren

Med förpackare menas ett företag som fyller på farligt gods i förpackningar, såsom kartonger, dunkar, storförpackningar och IBC:er med mera och i förekommande fall förbereder dessa för transport.

Förpackaren ska bland annat

 • Följa förpackningsbestämmelser och bestämmelser för samemballering.

Om förpackaren förbereder kollin för transport, ska bestämmelserna för märkning och etikettering av kollin följas.

Säkerhetsrådgivare

Företag som överlämnar eller transporterar farligt gods, över värdeberäknad mängd, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren behöver inte vara anställd i företaget.

Säkerhetsrådgivaren ska bland annat

 • Vägleda företagsledningen, i syfte att förebygga olyckor i samband hantering och transport av farligt gods.
 • Överlämna en årsrapport över verksamheten till företagsledningen.
 • Upprätta en rapport om det skett en olycka som vållat skador på människor, djur, egendom eller miljö. Samma sak gäller om det skett ett allvarligt tillbud som kunnat få dessa konsekvenser.

Säkerhetsrådgivaren ska vara behörig och examinerad av MSB.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy