Klassificering

Klassificering

För att en transport ska kunna genomföras enligt bestämmelserna krävs det att avsändaren har klassificerat det farliga godset rätt och därmed säkerställt att godset är tillåtet för transport. En fullständig klassificering innebär att följande uppgifter fastställs

  • Klass.
  • UN-nummer.
  • Transportbenämning.
  • Etiketter.
  • Förpackningsgrupp.
  • Miljöfarlighet.

UN-nummer

UN-nummer är ett identifikationsnummer som består av 4 siffror. Det kan liknas vid vårt personnummer. Detta tilldelas varje ämne eller föremål som klassas som farligt gods. UN-numren är detsamma avsett vilket transportslag man använder sig av.

Det skrivs alltid på följande sätt: UNxxxx.

Transportbenämning

Till UN-numret hör en transportbenämning som oftast innehåller ett kemiskt eller tekniskt namn på innehållet. Tittar man i ADR-regelverkets tabeller över UN-nummer kan det se ut som i exemplet nedan.

 

UN-nummer

Transportbenämning

UN 0012 PATRONER HANDELDVAPEN
UN 1203 BENSIN
UN 2794 BATTERIER, VÅTA, FYLLDA MED SYRA

N.O.S (Not Otherwise Specified)

En del UN-nummer är samlingsbenämningar för blandningar, lösningar och t.o.m. föremål.
De flesta UN-nummer med en N.O.S.-benämning omfattas av en särbestämmelse som säger att ämnets transportbenämning ska kompletteras med teknisk benämning som passar in på den aktuella blandningen.

Exempel  

          UN 1956 komprimerad gas N.O.S. (Argon, Nitrogen)

          UN 1993 Brandfarlig vätska N.O.S. (Nafta)

Den tekniska benämningen visas inom parentes.

 

Förpackningsgrupper

De flesta ämnen är tilldelade en förpackningsgrupp (PG = packaging group) beroende på hur farliga egenskaper ämnet har inom sin klass. Ett ämne kan även indelas i olika förpackningsgrupper beroende på hur starka lösningar av ämnet som transporteras. Förpackningsgrupperna anges med romerska siffrorna I, II och III.

 

Förpackningsgrupperna har dessa betydelser

Förpackningsgrupp I

Mycket farliga  ämnen

Förpackningsgrupp II

Farliga ämnen

Förpackningsgrupp III

Mindre farliga ämnen

 

Förpackningsgrupper finns inom ADR-klasserna:

3

5.1

4.1

6.1

4.2

8

4.3

9

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy