Miljöfarligt

Miljöfarliga ämnen

Alla ämnen i klasserna 1 till 9, förutom klass 7, ska betraktas som miljöfarliga om de bedöms som vattenförorenande ämnen. För att veta om ett kolli eller en transport ska etiketteras med märket miljöfarligt (“fisken och trädet”), ska bestämmelser för klassificering, märkning och paketering stämma överens med CLP-förordningen.

Det framgår inte i ADR-regelverket vilka ämnen som är miljöfarliga. Uppgifterna finns istället i säkerhetsdatabladet för varje produkt och förpackningsstorlek. Det är avsändaren som ansvarar för att märka de kollin som är miljöfarliga enligt övre bilden.

OBS!

Man skiljer på CLP-förordningens märkning och ADR-regelverkets märkning. CLP-märkningen används endast på konsumentprodukter som information. ADR-märkningen används för att upplysa om farligheten när farliga ämnen och föremål transporteras.

MÄRKNING ENLIGT CLP-FÖRORDNINGEN FÅR INTE ANVÄNDAS VID TRANSPORT AV FARLIGT GODS. 

DET ÄR MÄRKNING ENLIGT ADR SOM GÄLLER.

 

Märkning enligt ADR/S

Märkning enligt CLP

.

Märkningen krävs inte på förpackningar som innehåller 5 liter eller 5 kg eller mindre.

UN 3077 och 3082 i förpackningar över 5 liter eller 5 kg ska alltid förses med märkningen för miljöfarlig ämne, då de heter “miljöfarligt ämne” fast respektive flytande.

Säkerhetsdatablad

När kemiska produkter klassificeras som miljöfarliga och överlåts för yrkesmässigt bruk ska leverantören alltid förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladet informerar om produktens farliga egenskaper, de risker som kan finnas vid användning samt vilka försiktighetsåtgärder man ska vidta för att skydda miljö och människors hälsa.

Säkerhetsdatabladet består av 16 avsnitt vars ordningsföljd är obligatorisk för att lätt hitta det man söker. Avsnitt 14, transportinformation, innehåller information om hur ett ämne ska klassificeras enligt samtliga farligt gods-regelverk (ADR, RID, IMDG, ICAO-TI).

Information om miljöfara finner vi i avsnitt 2 under “farliga egenskaper”. En förteckning på alla relevanta fraser för ämnet finner vi i avsnitt 16.

Säkerhetsdatabladen i pappers- eller elektroniskt format.

 

Detta kan man bland annat läsa i säkerhetsdatabladet

  • Produktens klassificering och märkning.
  • Om ämnet är miljöfarligt för vattenmiljön.
  • Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.
  • Avfallshantering.
  • Transportinformation.

OBS! Säkerhetsdatablad behöver inte medfölja godset vid transport.

Säkerhetsdatablad

Klicka i bilden för att se..

OBS!

Säkerhetsdatabladet krävs inte vid transporten.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy